و پیامی در راه ...

   روزی ،

       خواهم آمد و پیامی خواهم آورد.

    در رگ ها ، نور خواهم ریخت.

             و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب! سیب آوردم سیب سرخ خورشید.

   خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد.

   دوره گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد: آی شبنم، شبنم، شبنم.

   رهگذری خواهد گفت: راستی را ، شب تاریک است، کهکشانی خواهم دادش.

   روی پل دخترکی بی پاست ، دب اکبر را برگردن او خواهم آویخت.

                 هرچه دشنام ، از لب ها خواهم برچید.

                 هرچه دیوار ، از جا خواهم برکند.

                 رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!

    من گره خواهم زد ، چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ، سایه ها را با آب ، شاخه ها را با باد.

   آشتی خواهم داد.

             آشنا خواهم کرد.

                        راه خواهم رفت. 

                                      نورخواهم خورد.

      *** دوست خواهم داشت. ***

"سهراب سپهری"

پیامی در راه است ... انتظاری شیرین میکشم...!

/ 0 نظر / 54 بازدید