روابط دوستانه

***تمامی روابط آئینه هایی هستند که خودتان را به شما نشان میدهند و تمامی مردم نیز آموزگارتان به شمار می آیند***

     هدف تمامی روابط این است که به شما کمک کنند انسانی کامل تر و مهربان تر باشید و یکی از راههای تحقق این مهم آن است که نقطه ضعف ها و کاستی هایمان را به رخمان بکشند و آنجه را هنوز در ما نازیباست و دوست نداشتی است به ما نشان دهند.     

     دوستان شما آئینه هایی هستند که تمامی ضعف ها و کاستی هایتان را به شما نشان میدهند و سپس شما را فرا می خوانند تا فراتر از محدودیت های خودگام بردارید و عشق ورزیدن هرچه بیشتر و بیشتر را بیاموزید.

     حتی برخوردهای کوتاه و موقتی با انساتها به شما این فرصت را میدهد که برخی ویژگی ها را در خود ایجاد کنید یا ارتقا دهید. به عنوان مثال:               

     انسانهای دورو ، صداقت را به شما می آموزند.

     انسانهای لجباز انعطاف پذیری را به شما می آموزند.

     انسانهای ترسو ، جرأت و شهامت را به شما می آموزند.

     انسانهای عصبانی مزاج ، آرامش و خونسردی را به شما می آموزند.

/ 0 نظر / 55 بازدید