الو سلام

 

     الو سلام ...

 
     الو  سلام منزل خداست؟ این منم مزاحمی که آشناست .
 
     هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است ، ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست 
 
     شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است ، به ما که می رسد ، حساب بنده هایتان جداست؟
 
     الو  دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد ، خرابی از دل من است یا که عیب سیم هاست؟
 
      چرا صدایتان نمی رسد کمی بلند تر ، صدای من چطور؟خوب و صاف و واضح و رساست؟
 
      اگر اجازه می دهی برایت درد دل کنم ، شنیده ام که گریه بر تمام دردها شفاست .
 
     دل مرا بخوان به سوی خود تا که سبک شوم ، پناهگاه این دل شکسته خانه ی شماست .
 
     الو  مرا ببخش ، باز هم مزاحمت شدم ، دوباره زنگ می زنم ، دوباره ، تا خدا خداست ....
 
 
/ 0 نظر / 18 بازدید