تفکر مثبت

افراد خوشبین ، انسانهایی شاد هستند که نسبت به دیگران ، رویدادهای خوشایندتر بیشتری را تجریه میکنند ، رویدادهای مثبت بیشتری را به خاطر می آورند و ارتباط آنها با دیگران بسیار گسترده تر است. مردم وقتی میتوانن شادتر باشند که افکار متفاوت و در عین حال بدون دردسری به تغییرات واقعی شرایط زندگی خود داشته باشند.
در این میان چند مطلب بسیار حائز اهمیت است:
سبک اسنادی(Attributional style) ؛ به معنای تفکر افراد درباره علل رویدادها
برای مثال: بیماران افسرده ، روش خاصی در تبیین رویدادهای نامطلوب دارند، یعنی این که خود را مقصر میدانند ، یا علل مشکلات را درونی تلقی میکنن و فکر میکنند رویدادهای منفی دوباره با روش متفاوتی روی خواهد داد. در حالیکه نسبت دادن رویدادهای منفی به نقص در شخصیت ، امری مفید نیست.
لیکن ، افراد شاد خود را سرزنش نمیکنند ، بلکه برعکس خود را مسئول مسائل مثبتی میدانن که برای آنها روی میدهد.
کنترل درونی(Internal control) ؛ یک متغیّر شخصیتی که با خشنودی همبسته است:
افرادی که از کنترل درونی بالایی برخورد دارند ، رویدادهای استرس زا را در جهت تفکر در مورد ِ چگونگی مقابله با آن مورد بررسی قرار میدهند. این افراد با تنبیه شدن عصبانی نمیشوند و این کار را به عنوان مشوقی برای انجام بهتر کارها تلقی میکنند.


/ 0 نظر / 47 بازدید