آمار اتکا به دیگران - جهانی تازه در نگاهی تازه

   هرگز هیچ کس نمی تواند از بیرون خوشحالی شما را از شما بگیرد ، بلکه خود شما هستید که با متکی بودن به دیگران ، به آنان چنین اجازه ای را میدهید...

   تنها احمق ها خوشبختی و خوشحالی را در دور دست میجویند.انسان عاقل خوشحالی و خوشبختی را در زیر پای خود میجوید" «جیمز اپنهایم»

شهریار شهر سنگستان یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
تگ ها: نگاهی تازه