آمار شروع یک روز ... - جهانی تازه در نگاهی تازه

    هنگامیکه روزتان را با انتظارات و توقعات خاصی شروع میکنید و بنا را بر اتفاقاتی میگذارید که قرار است پیرامون شما بیفتد تا شما از درون احساس خوشحالی و خوشبختی کنید ، خودتان را از همین الآن آبستن شکست و احساس بدبختی و بیچارگی میکنید.

     بدین ترتیب شما خود را قربانی شرایط و مقتضیات محیطی میکنید که هیچ تسلطی بر آن ندارید و برای احساس رضایت و خوشحالی درونی ، تمام و کمال متکی و وابسته به دیگران و عوامل محیطی و خارجی هستید.

شهریار شهر سنگستان جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
تگ ها: نگاهی تازه