آمار راه ِ حلّ ِ مشکلات ... - جهانی تازه در نگاهی تازه

     تغییر نه تنها میسّر و امکان پذیر بلکه اجتناب ناپذیر است.

     زندگی این نیست که همه چیز را بر سر جای خود ثابت نگه دارید و بخواهید همه چیز را همین طوری که هست همیشه حفظ کنید. این زندگی نیست ، بلکه سکون ، جمود و مرگ است.

     تلاش برای ثابت نگه داشتن همه چیز و سر باز زدن از رویارویی با مشکلات اصلی ترین منبع درد و رنج است.

     هنگامی که از مشکلات وموانع زندگی بدتان می آید ، خودتان را از فرصت آموختن درسهایی که به همراه دارند ، محروم می کنید

 * مشکلات و موانع از بین نخواهند رفت مگر اینکه آنچه را برای آموختن در چنته دارند ، بیاموزند. *

شهریار شهر سنگستان پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
تگ ها: نگاهی تازه