آمار جهانی تازه در نگاهی تازه

   روزی ،

       خواهم آمد و پیامی خواهم آورد.

    در رگ ها ، نور خواهم ریخت.

             و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب! سیب آوردم سیب سرخ خورشید.

   خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد.

   دوره گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد: آی شبنم، شبنم، شبنم.

   رهگذری خواهد گفت: راستی را ، شب تاریک است، کهکشانی خواهم دادش.

   روی پل دخترکی بی پاست ، دب اکبر را برگردن او خواهم آویخت.

                 هرچه دشنام ، از لب ها خواهم برچید.

                 هرچه دیوار ، از جا خواهم برکند.

                 رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!

    من گره خواهم زد ، چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ، سایه ها را با آب ، شاخه ها را با باد.

   آشتی خواهم داد.

             آشنا خواهم کرد.

                        راه خواهم رفت. 

                                      نورخواهم خورد.

      *** دوست خواهم داشت. ***

"سهراب سپهری"

پیامی در راه است ... انتظاری شیرین میکشم...!

شهریار شهر سنگستان یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
تگ ها: ادبی

    هنگامیکه روزتان را با انتظارات و توقعات خاصی شروع میکنید و بنا را بر اتفاقاتی میگذارید که قرار است پیرامون شما بیفتد تا شما از درون احساس خوشحالی و خوشبختی کنید ، خودتان را از همین الآن آبستن شکست و احساس بدبختی و بیچارگی میکنید.

     بدین ترتیب شما خود را قربانی شرایط و مقتضیات محیطی میکنید که هیچ تسلطی بر آن ندارید و برای احساس رضایت و خوشحالی درونی ، تمام و کمال متکی و وابسته به دیگران و عوامل محیطی و خارجی هستید.

شهریار شهر سنگستان جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
تگ ها: نگاهی تازه